STATUTEN VZW


Gecoördineerde tekst van de gewijzigde statuten
Goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van 29 april 2004


In het jaar tweeduizend en vier, op 29 april, zijn samengekomen met de bedoeling de statuten van de v.z.w. te wijzigen:

 • Breugelmans Bert, Belg, Oosthamsestenweg 56, 2491 Olmen
 • Callaerts Guido, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem
 • De Sutter Filip, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
 • Dickens Benny, Belg, Klavervelden 22, 2370 Arendonk
 • Gielkens Ann, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
 • L'Ecluse Annelies, Belg, Boonhof 15, 1790 Essene
 • Liebrand Heidi, Belg, Klavervelden 22, 2370 Arendonk
 • Moens Geert, Belg, Parklaan 121, 9150 Bazel
 • Op de Beeck Hans, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
 • Stroobants Ann, Belg, Oosthamsestenweg 56, 2491 Olmen
 • Van Boven Greta, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
 • Vandemeulebroeke Koen, Belg, Beekstraat 120, 8730 Oedelem
 • Van huffel Maria, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem

De voorzitter legt aan de leden van de vereniging uit dat de wijzigingen van de statuten noodzakelijk zijn in het kader van de toepassing van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Na voorlezing en bespreking geeft de algemene vergadering haar goedkeuring aan de hiernavolgende tekst:


TITEL I. -- Naam, zetel, duur, doel


Naam
Artikel 1. De vereniging draagt de naam "FINADO", vereniging zonder winstoogmerk.

Zetel
Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Bornem, E. De Jonghestraat 179, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De zetel mag naar gelijk welke plaats in de gemeente worden overgebracht bij eenvoudige slissing van de raad van bestuur. Niets belet dat de vereniging andere bijhuizen of uitbatingszetels opent in België.

Duur
Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Doel
Art. 4. De vereniging heeft tot doel : Het organiseren van financiële adopties en de ondersteuning van structurele projectwerking voor de opvang en de opleiding van kinderen en jongeren in Haïti, Ethiopië en Vietnam.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar steun of medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. De vereniging kan in deze zin, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij is opgericht.


TITEL II. -- Leden


Soorten
Art. 5. De vereniging bestaat uit effectieve leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De wettelijke bepalingen van artikelen 7 tot 10 zijn alleen op hen toepasselijk.

Toetredingsvoorwaarden
Art. 6. Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. De beslissing wordt zonder verhaal door de raad van bestuur aan de kandidaat ter kennis gebracht. Zijn van rechtswege effectief lid van de vereniging en maken dus deel uit van de algemene vergadering : de leden van de raad van bestuur en al diegenen die door de raad van bestuur als dusdanig aanvaard zullen worden.

Duur van het lidmaatschap
Art. 7. De effectieve leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de raad van bestuur. Kunnen als ontslagnemend beschouwd worden, de leden die zonder verantwoording tweemaal na elkaar afwezig zijn op de algemene vergadering.
De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen. De raad van bestuur mag tot die beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten in verband met de eer en wellevendheid. Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend lid of uitgesloten lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.

Jaarlijkse bijdrage
Art. 8. De effectieve leden betalen een gelijke jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan niet meer bedragen dan 20 euro.


TITEL III. -- Raad van bestuur


Aantal, verantwoordelijkheid, bezoldiging, formaliteiten
Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders, die benoemd worden en onherroepbaar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden onder de effectieve leden. De bestuurders nemen in uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij bij beslissing van de algemene vergadering anders wordt beslist. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Duur
Art. 10. De duur van het mandaat is onbeperkt, en wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de vereniging. Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopig bestuurder benoemd om het mandaat van degene die hij vervangt te beëindigen. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. Voorzitter en andere formele functies
Art. 11. De algemene vergadering benoemt onder de bestuurders een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secretaris. Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.

Beraadslagingen en beslissingen
Art. 12. De raad kan slechts beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid van stemmen van de tegenwoordige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend. Bevoegdheid
Art. 13. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereniging. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten afsluiten en verlijden, dadingen aangaan, overeenkomsten sluiten, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren, leningen aangaan, alle bank- en financiële verrichtingen doen, huurovereenkomsten van om het even welke duur afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, afstand doen van alle rechten, alle machten verlenen aan lasthebbers van zijn keuze, die al dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder. Dagelijks bestuur
Art. 14. De raad van bestuur kan uit zijn leden een afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der postcheques, banken, spaarkassen en andere financiële diensten en instellingen. Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of machtiging, tenzij de raad een bijzondere volmacht heeft verleend betreffende die daden.


TITEL IV. -- Algemene vergadering


Samenstelling
Art. 15. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. Bevoegdheid
Art. 16. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • de kwijting aan de bestuurders;
 • de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van de leden.


Samenroeping
Art. 17. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar. De algemene vergadering komt jaarlijks samen in de in de loop van de eerste zes maanden.. Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden. Alle effectieve leden moeten opgeroepen worden bij gewone of aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, vastgelegd door de raad van bestuur. Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, kan de vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda staan. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden, behalve wanneer hierom verzocht wordt door één vijfde van de effectieve leden. Beraadslagingen en beslissingen
Art. 18. Alle effectieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt beslist door de wet of de onderhavige statuten. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. Statutenwijziging, ontbinding, uitsluiting van leden, speciale vereisten
Art. 19.

 • par. 1. Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien die wijziging op de oproeping vermeld is, en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Tot wijziging van de doeleinden van de vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen besloten worden.
 • par. 2. Dezelfde regels als deze in par. 1 omschreven dienen te worden nageleefd bij ontbinding van de vereniging.
 • par. 3. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.


Register der beraadslagingen van de algemene vergadering
Art. 20. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van processen-verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden zonder verplaatsing inzage kunnen nemen. Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden binnen de maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor benoeming, het ontslag of herroeping van bestuurders.


TITEL V. -- Huishoudelijk reglement


Hoe en wanneer
Art. 21. De vereniging zal een huishoudelijk reglement bespreken en invoeren, dat de dagelijkse werking en de nodige werkprocedures vastlegt waarbinnen de v.z.w. kan en dient te functioneren.

Wie
Art. 22. Het ontwerp-huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van de v.z.w. Dit ontwerp wordt besproken en goedgekeurd door de raad van bestuur, die het eenmalig voorlegt aan de algemene vergadering.

Wijzigingen
Art. 23. Telkens wanneer deze zich opdringen zullen deze voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement telkens toegelicht worden aan de raad van bestuur door de verzoeker ervan. De raad van bestuur zal hierover debatteren en beslissen, zonder de wijzigingen aan de algemene vergadering te moeten voorleggen.


TITEL VI. -- Begrotingen en rekeningen


Boekjaar
Art. 24. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar heden aanvangen.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, goedkeuring door de algemene vergadering
Art. 25. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze jaarlijks ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.


TITEL VII. -- Ontbinding, vereffening en toewijzing van het actief


Vereffenaar, publicatie, toewijzing van het actief
Art. 26. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten, alsook de bestemming die aan het nettoactief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden. De bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een vereniging met een gelijkaardig doel als deze.
Deze beslissing alsmede de naam, het beroep en adres van de vereffenaars zullen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.


TITEL VIII. -- Residuaire regelingen


Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
Art. 27. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, blijft de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.De Algemene vergadering bevestigt de benoemingen als bestuurder van de volgende effectieve leden:
 • Breugelmans Bert, Belg, Oosthamsestenweg 56, 2491 Olmen
 • Callaerts Guido, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem
 • De Sutter Filip, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
 • Gielkens Ann, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
 • L’Ecluse Annelies, Belg, Boonhof 15, 1790 Essene
 • Op de Beeck Hans, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
 • Van Boven Greta, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
 • Vandemeulebroeke Koen, Belg, Beekstraat 120, 8730 Oedelem
 • Van huffel Maria, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem

De Algemene Vergadering bevestigt de aanduiding van:
 • Maria Van huffel in de functie van voorzitter;
 • Guido Callaerts in de functie afgevaardigd bestuurder;
 • Guido Callaerts in de functie van secretaris en penningmeester.

Deze akte wordt door alle aanwezigen ondertekend.